Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Do oświadczenia wychowawczego 500+

Wymagane załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, do wniosku należy dołączyć:

Dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko:

 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, bądź kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w sprawie alimentów otrzymywanych na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • kopia postanowienia sądu w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sprawie o alimenty
 • kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
 • kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.
 • Kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka, w przypadku w którym ojciec dziecka jest nieznany
 • Kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiece naprzemiennej sprawowanej w porównywalnych i powtarzających się okresach

Dotyczy cudzoziemców:

 • kopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
 • kopię karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Inne dokumenty

 • kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, zawierającego datę przekazania dziecka pod opiekę
 • kopię orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, bądź kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w sprawie alimentów otrzymywanych na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Dokumenty dotyczące dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku 2016

 • zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2016 :
  1. oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2016, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U .z 2012r. poz. 361 z późn. zm.);
  2. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego zawierające dane o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku- w przypadku uzyskania dochodów opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2016

Jeśli wnioskodawca zaznaczy we wniosku odliczenia od dochodu powinien przedstawić:

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów przekazanych na rzecz osób spoza rodziny.
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, bądź kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w sprawie alimentów zasądzonych na rzecz osób spoza rodziny.

Dokumenty dotyczące zmian, utraty albo uzyskania źródeł dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, które nastąpiły w 2016 lub po tym roku:

 • W przypadku utraty dochodów w 2016 lub po tym roku do wniosku należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu i wysokość netto utraconego dochodu (np.: kserokopię: świadectwa pracy, umowy zlecenie/ o dzieło, PIT-y 11 oraz PIT-y 37/36 za 2016 r.).
 • W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu w roku 2016 do wniosku należy dołączyć:
  1. dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu w roku 2016 oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany (np.: kserokopię: umowy o pracę/zlecenie/dzieło, PIT-y 11 oraz PIT-y 37/36 za 2016 r.).
 • W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku 2016 do wniosku należy dołączyć:
  1. dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np.: kserokopię umowy o pracę/zlecenie/dzieło, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc następujący po miesiącu rozpoczęcia zatrudnienia).

Uwaga

Przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Pozostałe dokumenty

 • kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, zawierającego datę przekazania dziecka pod opiekę,
 • kopię orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,
 • Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Powrót