Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium szkolne

 1. Stypendium może otrzymać uczeń, w którego rodzinie występuje minimum jedna z następujących okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe oraz miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. (514,00 zł)
 2. wniosek o stypendium szkolne składa się:
  1. w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego,
  2. w uzasadnionych przypadkach, takich jak: długotrwała choroba osoby składającej wniosek, śmierć rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa bezpośrednio dotycząca gospodarstwa domowego ucznia wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w p.punkt a
 3. Stypendium przysługuje w wysokości:
  1. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do  kwoty 359,80 zł netto – 141,60 zł
  2. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 359,80 zł do kwoty 462,60 zł  netto – 118,00 zł
  3. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 462,60 zł  netto do kwoty 514 zł netto – 94,40 zł
 4. Formy stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych pomocy dydaktycznych,
b) zakupu biurka, krzesła i lampki biurkowej,
c) zakupu komputera, tableta, podzespołów, drukarki, tuszu do drukarki, oprogramowania komputerowego,
d) opłat za naprawę sprzętu komputerowego,
e) zakupu przyborów piśmienniczych, kreślarskich i plastycznych,
f) zakup plecaka,
g) zakup kalkulatora,
h) zakup ubrania roboczego wykorzystywanego do praktycznej nauki zawodu dla ucznia szkoły kształcącej w określonym zawodzie (rachunek potwierdzony przez dyrektora szkoły),
i) zakup materiałów i sprzętu potrzebnego na zajęcia praktyczne (rachunek potwierdzony przez dyrektora szkoły),
j) odzież i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego: 1 para obuwia sportowego, 1 para długich spodni sportowych, 1 bluza, 1 koszulka, 1 krótkie spodenki sportowe,
k) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
l) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę (zaświadczenie wydane przez szkołę).

3) Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.

 1. Formy przekazywania stypendium

1). Stypendium będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) wystawionych na wnioskodawcę faktur, umów kupna-sprzedaży, oraz zaświadczeń wydanych przez szkołę.

2). Zakupy i opłaty, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonane w okresie od 1 września do 30 czerwca za wyjątkiem podręczników szkolnych, które mogą być zakupione w okresie wakacji poprzedzających dany rok

WAŻNE! – W trakcie pobierania stypendium zasiłkobiorca obowiązany jest informować o każdej zmianie sytuacji mającej wpływ na przyznanie stypendium.

 1. Zasiłek szkolny
 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi bez względu na dochód z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
 3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 4. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
 5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
 6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Powyższe formy pomocy reguluje uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pabianice. (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2015.3635)

WNIOSEK_stypendium szkolne


Powrót