Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

wzor_karty_gmPabianice-cut

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, ma na celu promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, dążenie do tworzenia klimatu sprzyjającego wychowywaniu dzieci oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Udział w Programie umożliwi im korzystanie z ulg, zniżek i rabatów w różnych sferach życia oferowanych przez instytucje gminne oraz partnerów prywatnych, którzy zdecydują się przystąpić do programu.

Informator:
1. Kto może otrzymać Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych?
Rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

2. Jakie są korzyści z posiadania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych?

 • Karta wydawana jest bezpłatnie
 • Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy
 • Dzięki Karcie rodzina może korzystać ze zniżek oferowanych przez Partnerów Programu
 • Partnerzy Programu umieszczani są na stronie internetowej www.rcpslodz.pl, www.lodzkie.pl

3. Wymagane dokumenty:

 1. dla rodziny, która składa wniosek za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach (skrócona procedura):
  • wniosek;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki (załącznik nr 3) lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;
  • w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego;
  • w przypadku rodzinnego domu dziecka – kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
  • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 2. dla rodziny, która składa wniosek bezpośrednio do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, bez potwierdzenia danych we wniosku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach:
  • wniosek;
  • kserokopię aktów urodzenia dzieci, wymienionych we wniosku;
  • kserokopię dowodu osobistego rodziców lub opiekunów prawnych, wymienionych we wniosku;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki (załącznik nr 3) lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;
  • w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego;
  • w przypadku rodzinnego domu dziecka – kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
  • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty, duplikat karty jest wydawany za opłatą 10,00 zł. Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty w Ośrodku bądź bezpośrednio do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz złożyć pisemne oświadczenie co stało się z kartą.

4. Gdzie złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami?

 • Wniosek o wydanie Karty wraz z załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5, tel. 668-374-148 lub przekazać osobiście/przesłać pocztą na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź nr tel. 42 203-48-00
 • Karty można odebrać osobiście w siedzibie RCPSu w Łodzi lub można otrzymać pocztą na adres wskazany we wniosku.
wzor_karty_gmPabianice-cut

Osoby posiadające Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych mogą również ubiegać się o dodatkowe zniżki dostępne tylko i wyłącznie dla mieszkańców Gminy Pabianice (gminy wiejskiej):
1. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice (gminy wiejskiej):
* O świadczenie można ubiegać się w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
* Wypełniony przez jednego z rodziców wniosek należy złożyć w GOPS w Pabianicach, ul. Łaska 3/5. Wniosek można pobrać ze strony lub w siedzibie Ośrodka.
* Do wypełnionego wniosku należy załączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka, na które składany jest wniosek oraz kserokopię Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wnioskodawcy.
* Świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprawomocnieniu się decyzji, tj. w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji.


Powrót